DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN I ODLEWNIA ŻELAZA H.MÜHSAM" SP. Z O.O. (dawniej SPÓŁKA AKCYJNA)
ul. Lipowa 1C
Bielawa

KRS 0000916685, REGON 363543370, NIP 8883124123

Ogłoszenia spółki

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H.Mühsam” S.A.z siedzibą we Włocławku ogłasza, iż dnia 29.09.2020 r. Walne Zgromadzenie spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H.Mühsam” S.A. we Włocławku podjęło uchwałę o następującej treści: "Uchwała nr 17 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Mühsam Spółka Akcyjna w oparciu o treść art. 418 ustawy kodeks spółek handlowych podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie 3 200 (trzech tysiący dwustu) akcji Spółki na okaziciela pierwszej emisji (nieposiadającej nazwy) oznaczonych numerami 0001901-0003600 i 0005101-0006600 przez Pana Rafała Tomasza Műhsam posiadającego 4 554 094 akcji (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki oraz Pana Jana Krzysztofa Muehsam posiadającego 5 454 906 akcji (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześć) akcji Spółki, tj. łącznie stanowiących 99,96 % kapitału zakładowego Spółki.

2.1. Jan Krzysztof Muehsam dokona wykupu akcji oznaczonych numerami 0001901-0003500.

2.2. Rafał Tomasz Műhsam dokona wykupu akcji oznaczonych numerami 0003501-0003600 i 0005101 - 0006600.”Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Mühsam” S.A. z siedzibą we Włocławku ogłasza, że zgodnie z wyceną biegłego rewidenta z dnia 13 listopada 2020 r. cena za każdą akcję przymusowo wykupywaną stosownie do uchwały nr 17 z dnia 29.09.2020 r. Walnego Zgromadzenia spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Mühsam” S.A. we Włocławku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych wynosi 0,00213 zł.Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Mühsam” S.A. z siedzibą we Włocławku (dalej „Spółka”) w związku z podjęciem w dniu 29.09.2020 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 17 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych i nie złożeniem przez tych akcjonariuszy dokumentów akcji Spółki oznaczonych numerami 0001901-0003600 oraz numerami 0005101 – 0006600 w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia treści powyższej uchwały wzywa na podstawie art. 358 kodeksu spółek handlowych akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki oznaczonych numerami 0001901-0003600 oraz numerami 0005101 – 0006600 do ich złożenia w Spółce w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania informując, że dokumenty akcji nie złożone w powyższym terminie zostaną unieważnione.Wykaz unieważnionych dokumentów akcji

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Műhsam” S.A. z siedzibą we Włocławku ogłasza, że unieważnił uchwałą z dnia 28 grudnia 2020 r. dokumenty akcji tejże Spółki na okaziciela pierwszej emisji (bez nazwy) oznaczone numerami:
- od 0001901 do 0003600 oraz
- od 0005101 do 0006600.Zawiadomienie o zamiarze przekształcenia

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Műhsam” S.A. z siedzibą we Włocławku zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, że według przyjętego przez niego planu przekształcenia wartość bilansowa majątku spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Műhsam” S.A. z siedzibą we Włocławku na dzień 4 stycznia 2021 r. wynosi 13 132,20 zł.
Zarząd Spółki równocześnie informuje, że każdy akcjonariusz Spółki będzie mógł od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 9 lutego 2021 r. zapoznać się z planem przekształcenia wraz z jego załącznikami w lokalu spółki „Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy” sp.j. położonym w Warszawie przy ul. Patriotów 341, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00–16.00.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Műhsam” S.A. z siedzibą we Włocławku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień 17 lutego 2021 r. w kancelarii notarialnej not. Jolanty Niedziela i Magdaleny Karczewskiej – Woźnica w Warszawie przy ul. E. Plater 20/8 o godz. 11.00.
Porządek obrad będzie następujący:
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przekształconej,
3. Wolne wnioski.
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu dają akcje Spółki, o ile zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania.
Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie wyżej wymienionej kancelarii notarialnej przy ul. E. Plater 20/8 w Warszawie od dnia 11 lutego 2021 r.Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Mühsam” S.A. z siedzibą we Włocławku (dalej „Spółka”) wzywa w trybie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.Zawiadomienie o zamiarze przekształcenia

Zarząd spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Műhsam” S.A. z siedzibą we Włocławku zawiadamia po raz drugi o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, że według przyjętego przez niego planu przekształcenia wartość bilansowa majątku spółki „Dom Rolniczy, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H. Műhsam” S.A. z siedzibą we Włocławku na dzień 4 stycznia 2021 r. wynosi 13 132,20 zł. Zarząd Spółki równocześnie informuje, że każdy akcjonariusz Spółki może od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 9 lutego 2021 r. zapoznać się z planem przekształcenia wraz z jego załącznikami w lokalu spółki „Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy” sp.j. położonym w Warszawie przy ul. Patriotów 341, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00–16.00.